Inloggen
Nog geen account? Klik dan hier om je aan te melden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage

 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:
   Data: alle informatie, waaronder programma's, bestanden, databases, documenten, software en gegevens die Porton als gevolg van de Dienst op haar servers opslaat;
   Dienst: de private cloud dienst die Porton aan de Klant levert, zoals nader gespecificeerd in artikel 3;
   IE Rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow en hiermee verwante rechten;
   Software: de programmatuur van derden voor PC's of mobiele devices, die op initiatief van de Klant via de Web Client wordt gedownload en ten aanzien waarvan de Klant een separate licentieovereenkomst sluit met de rechthebbende en de eventuele licentiekosten voldoet. De Web Client valt niet onder de Software;
   Overeenkomst:   de overeenkomst tussen Porton en de Klant voor de levering van de Dienst, die gewoonlijk via de Website tot stand komt;
   Web client: de interface waarmee de Klant toegang krijgt tot de Dienst;
   Platform: de hardware waarmee Porton de Dienst levert, bestaande uit de servers van Porton in Nederlandse datacenters, inclusief de Web Client;
   Porton: de besloten vennootschap Maxx-XS B.V., tevens handelend onder de naam Porton, statutair gevestigd te Rijswijk en kantoorhoudende te (3971 NG) Driebergen-Rijsenburg aan de Breullaan 1D, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27251829;
   Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten met Porton voor de levering van de Dienst;
   Website: de website van Porton, bereikbaar via www.porton.nl en alle onderliggende pagina's.
  2. Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.
 2. De Overeenkomst
  1. Porton wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant van de hand.
  2. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
  3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Porton zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
  4. De gegevens van Porton zijn leidend, behoudens tegenbewijs van de Klant.
 3. De Dienst
  1. Porton levert voor de duur van de Overeenkomst de Dienst aan de Klant. De Dienst bestaat uit een private cloudstorage dienst, waarmee de Klant Data kan opslaan op het Platform van Porton en deze Data kan beheren en weer downloaden. De Klant kan voorts bepaalde Software downloaden voor aanvullende functionaliteit.
  2. De functionaliteit van de Dienst is afhankelijk van het door de Klant gekozen abonnement. De verschillende abonnementen en bijbehorende functionaliteiten zijn steeds vermeld op de Website.
  3. De Dienst houdt uitdrukkelijk niet in:
   1. Het leveren of onderhouden van de Software;
   2. Het inregelen en terugplaatsen van een backup, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de Klant.
  4. Porton is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Dienst.
  5. Porton kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. Porton doet de Klant daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Ingeval de Dienst als gevolg van de wijziging(en) substantieel verandert ten opzichte van de Dienst zoals overeengekomen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen dertig dagen nadat aan hem is medegedeeld per welke datum de wijziging zal ingaan. Porton is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de wijzigingen of de beëindiging.
 4. Gebruik van de Dienst
  1. De Klant heeft toegang tot een selectie Software via de Web Client. Indien de Klant Software downloadt, sluit hij daarvoor een separate overeenkomst met de aanbieder van de Software. Porton is niet verantwoordelijk voor de Software, de beschikbaarheid of de goede werking ervan.
  2. De Klant zal de Dienst te allen tijde naar behoren gebruiken. De Klant garandeert dat hij de Dienst niet zal gebruiken:
   1. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Porton of van derden en/of op een jegens derden onrechtmatige wijze, met inbegrip van, zonder enige beperking, IE Rechten of rechten in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
   2. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
   3. in strijd met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.
   De Klant vrijwaart Porton tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden op grond van schending van deze garantie.
  3. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens voor de Web Client. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant Porton daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigen. De Klant aanvaardt en erkent derhalve dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via de inloggegevens van de Klant.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, de controle en het gebruik van de Dienst, alsmede voor de wijze waarop de Data, worden gebruikt.
 5. Beschikbaarheid
  1. Porton zal zich bij de uitvoering van de Dienst naar beste vermogen inspannen. Zij kan echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat en de ongestoorde beschikbaarheid van de Dienst. Porton zal bij de uitvoering van de Dienst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht mag en kan worden.
  2. Porton kan de Dienst of een of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Porton doet de Klant zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van de Dienst, maar ten minste 24 uur vooraf. In noodgevallen als gevolg waarvan de Dienst met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van de Dienst moet worden beperkt, bericht Porton de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.
  3. Porton is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van het de hardware en/of infrastructuur van de Klant of van derden. Porton is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Porton verstrekte technische en functievereisten die vereist zijn om de Dienst te kunnen gebruiken.
 6. Prijzen en betaling
  1. De Klant is aan Porton vergoedingen verschuldigd volgens de daarvoor overeengekomen tarieven.
  2. De door Porton gehanteerde vergoedingen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW). De tarieven worden vermeld in Euro's.
  3. Porton is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van de Dienst 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.
  4. Indien de Klant niet akkoord gaat met een door Porton aangekondigde wijziging van tarieven heeft de Klant het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aankondiging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
  5. Alle betalingen door Klant aan Porton worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Porton aan de Klant, ongeacht enige andere aanduiding door de Klant. Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
  6. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Porton de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,-.
  7. Indien de Klant de verschuldigde bedragen na twee (2) aanmaningen of herinneringen van Porton nog niet heeft betaald is Porton gerechtigd om haar prestaties onder de Overeenkomst op te schorten en de Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
  8. Indien de Klant de verschuldigde bedragen na twee (2) aanmaningen of herinneringen van Porton nog niet heeft betaald, zal Porton overgaan tot het verwijderen van alle door de Klant opgeslagen Data uit haar systemen.
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle IE Rechten en eigendomsrechten terzake van ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden gebruikt ter uitvoering van de Dienst, waaronder het Platform, de Website en de Web Client, berusten uitsluitend bij Porton of haar licentiegevers. De levering van de Dienst strekt niet tot enige overdracht van de IE Rechten.
  2. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de Dienst, waaronder de Web Client. De licentie voor het gebruik van de Web Client geldt slechts voor redelijk gebruik dat nodig is om de Dienst te kunnen gebruiken. De licentie op de Web Client is bovendien 'as is', zonder enige garantie dat de Web Client geschikt is voor een bepaald gebruik of vrij is van fouten.
  3. Het is de Klant niet toegestaan:
   1. handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE Rechten van Porton en/of haar licentiegever(s), waaronder begrepen maar niet beperkt tot het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Porton en/of haar licentiegevers IE Rechten kunnen doen gelden;
   2. enige aanduiding omtrent IE Rechten van Porton of haar leveranciers te (laten) verwijderen of te (laten) wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.
   3. technische maatregelen ter bescherming van de Dienst of de Software te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen
  4. Klant zal Porton vrijwaren voor alle schade die ontstaat indien Porton door een derde wordt aangesproken wegens inbreuk op een IE Recht van deze derde als gevolg van het gebruik van de Dienst en de Software door de Klant.
 8. Privacy
  1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal Porton persoonsgegevens voor de Klant verwerken. Op de verwerking van persoonsgegevens is privacy wet- en regelgeving van toepassing, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Porton als een verwerker in de zin van de AVG. Partijen hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten om uitvoering te geven aan de verplichtingen op grond van de AVG.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Porton aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts indien en voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  2. De totale aansprakelijkheid van Porton wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door de Overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis gefactureerde bedragen (exclusief BTW). In geen geval zal de vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 75,-.
  3. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Porton te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Porton wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  4. Aansprakelijkheid van Porton voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, beschadigde of verloren gegane Data en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  5. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust er op Porton geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeachte de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou kunnen worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Porton.
  6. De aansprakelijkheid van Porton wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Porton onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld, en Porton ook na die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
  7. Iedere vordering tot schadevergoeding door de Klant tegen Porton die niet door de Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.
 10. Overmacht
  1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Porton indien er sprake is van overmacht, waaronder begrepen, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt, storingen in de telecommunicatie- (waaronder internet-) en energievoorzieningen, ziekte, werkstaking en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Porton. Brandschade, waterschade en natuurrampen zijn eveneens situaties die onder overmacht vallen, tenzij er omstandigheden zijn die maken dat deze situaties aan Porton kunnen worden toegerekend.
  2. Indien de periode van overmacht langer dan 90 (negentig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Porton gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de Klant lijdt ten gevolge van die ontbinding. Porton is gerechtigd tot betaling door de Klant voor de Dienst die tot het tijdstip van ontbinding aan de Klant is geleverd.
 11. Bedenktijd
  1. Indien de Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf het moment van ontstaan van de Overeenkomst, het recht om de Overeenkomst schriftelijk en kosteloos te ontbinden.
  2. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding in te vullen zoals door Porton verstrekt op de Website. Ook is een ondubbelzinnige, schriftelijke (e-mail) verklaring mogelijk waarbij de Klant Porton op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht.
  3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van veertien (14) dagen is verstreken.
  4. Indien de Klant tijdig gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt volledige restitutie verleend. Betaling geschiedt middels hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 12. Duur en beëindiging
  1. De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan, zoals door de Klant aangegeven op de Website bij het aangaan van de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant een consument is, wordt de Overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een jaar na dat jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij de Klant gerechtigd is om de Overeenkomst maandelijks op te zeggen.
  2. De Klant is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien Porton toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van de reeds door Porton geleverde Dienst, tenzij Klant aantoont dat Porton terzake daarvan in verzuim is.
  3. Beide Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien aan een Partij voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van een Partij is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van een Partij of indien de onderneming van een Partij wordt geliquideerd of beëindigd.
  4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Porton reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de Klant bewijst dat Porton ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Porton vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Porton ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  5. Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, heeft Porton het recht de toegangsfaciliteiten van Klant te blokkeren waardoor het gebruik van de Dienst niet meer mogelijk is, onverminderd de verplichting van Klant het gebruik van de Dienst te staken.
  6. Tot aan de beëindiging van de Overeenkomst kan de Klant zelf de Data exporteren, zodat deze zonder na het einde van de Overeenkomst kunnen worden gebruikt. Na de beëindiging van de Overeenkomst is Porton niet verplicht Data aan de klant te verstrekken en/of te converteren.
  7. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht of dit geschiedt als gevolg van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, ontbinding of opzegging, verwijdert Porton binnen drie werkdagen na de einddatum van de Overeenkomst alle Data van de Klant uit haar systemen.
  8. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.
 13. Klachten
  1. Eventuele klachten over de dienstverlening van Porton kan de Klant kenbaar maken bij Porton via het contactformulier op de Website.
  2. Indien de Klant een consument is, is het tevens mogelijk om klachten aan te melden bij het Onlinegeschillenbeslechting platform van de Europese Commissie (ODR) via haar website http://ec.europa.eu/odr.
 14. Overig
  1. Porton mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Porton. Aan de toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
  2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel de Diensten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam.
Informatie Wegwijzer Nieuws & Updates Over Ons
Vragen Support Privacybeleid Algemene Voorwaarden Verwerkersovereenkomst Geschillencommissie (ODR)

© Porton 2024