porton

Wie is Porton.nl

Over Porton

Porton

Porton is een Nederlandse Cloudstorage dienst voor opslag van alle bestanden zoals foto's, video's en documenten. De speerpunten van onze dienst zijn veiligheid en privacy. Porton biedt veel meer dan traditionele Cloudstorage aanbieders. Wij willen bovendien zoveel mogelijk aansluiten bij de eisen en wensen van onze gebruikers. Stuur ons daarom gerust een e-mail met uw vragen of opmerkingen of bel direct met onze Klantenservice.

Privacy

Veel Cloudstorage aanbieders beweren 100% veilig te zijn en privacy volledig te garanderen. Toch blijkt dat deze beloften vaak niet nagekomen worden. Dropbox, Microsoft en Google bieden veiligheids- en inlichtingendiensten bijvoorbeeld toegang tot jouw bestanden. Ook blijkt dat sommige aanbieders bestanden voor commerciŽle doeleinden gebruiken, zelfs nadat je het account hebt gesloten.

Veiligheid

De servers van Porton staan in Nederland. Hierdoor valt Porton Private Cloudstorage onder de Nederlandse wet. Het respecteren van privacy is opgenomen in de Nederlandse Grondwet (Artikel 10):

"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer."

Dit houdt bijvoorbeeld in dat je niet zomaar bespioneerd of afgeluisterd mag worden, en dat er zorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgegaan moet worden.

Private Cloudstorage

Met Porton Private Cloudstorage krijg je toegang tot een van onze professionele Synology NAS systemen. Met een zelf te kiezen gebruikersnaam (bijvoorbeeld 'jansen') krijg je toegang tot een NAS via je persoonlijke domein: 'jansen.porton.nl'. Hierdoor heb je als het ware een privť-server tot je beschikking.

Veelzijdige Cloud

Porton Private Cloudstorage biedt meer mogelijkheden dan andere Cloudstorage aanbieders. Zo onderscheidt Porton zich onder andere door:

Prijs kwaliteit-verhouding
Voor een vaste lage prijs maak je gebruik van een professionele NAS waarbij Porton de installatie, configuratie en het onderhoud verzorgt. Bovendien vind je op de website van Porton eenvoudige handleidingen en instructie-video's.

Toegang tot je Cloud
Je bepaalt zelf op welke manier je je Private Cloud bekijkt, bijvoorbeeld FTP en WebDAV. Met apps en software als DS Cloud, DS File en Cloud Station zijn alle bestanden op ieder gewenst apparaat op elk moment beschikbaar.

Porton is geschikt voor verschillende platforms, zoals Windows, Mac en Linux. Er zijn bovendien verschillende apps beschikbaar voor iPhone, iPad, Android en Windows Phone.

Hoge download- en uploadsnelheid
De meeste Cloudstorage-aanbieders verdelen de maximale snelheid over het aantal actieve verbindingen. Porton staat vijf actieve (FTP)verbindingen op de maximale snelheid toe.

Veilige bestandsoverdracht
Porton zorgt voor veilige opslag van je bestanden en voorkomt dat deze door andere bekeken kunnen worden. Zo worden (onder andere) de volgende beveiligingsmethodes gebruikt:

 • Bestanden en gegevens versturen via een SSL-verbinding
 • Uitgebreid logboek van loginpogingen
 • Toegang via SFTP & WebDAV

Updates
Porton hanteert een actief monitoring- en updatebeleid van alle systemen. Hiermee worden veiligheidsrisico's beperkt en kunnen de diensten steeds verder worden uitgebreid.

Logo en branding

Het logo en de illustraties van Porton kunnen vrij gebruikt worden. Op deze pagina kunt u verschillende versies van het logo en de illustraties downloaden. Houd hierbij rekening met de volgende richtlijnen:

 • Toon bij het logo altijd de naam Porton Private Cloudstorage
 • Gebruik het logo niet als watermerk
 • Gebruik het logo in originele verhoudingen
 • Plaats het logo op een egaal witte achtergrond
 • Vermeld bij de illustraties de bron

U kunt ze hier downloaden:

Bij vragen of opmerkingen over logo's en illustraties kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Privacy beleid

Persoonlijke gegevens en betalingen zijn veilig bij Porton. Ingevoerde vertrouwelijke informatie (zoals een creditcardnummer) wordt versleuteld en beveiligd met een Globalsign SSL-certificaat (Secure Sockets Layer). SSL codeert informatie met een sleutel die alleen bij Porton en op de gebruikte computer bekend is.

Een beveiligde verbinding begint altijd met: https://. Een https-pagina is tevens te herkennen aan een (gedeeltelijke) groene kleurverandering in de browserbalk en eventueel aan de toevoeging van een afbeelding van een gesloten hangslot.

Door op het hangslot te klikken worden de details van het security certificaat getoond, zoals de eigenaar van de site. Die is in dit geval Porton.nl. Controleer eventueel de details en de geldigheid.

Alleen klanten van Porton dienen toestemming te geven om persoons- en/of verkeersgegevens op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand, voor de hieronder genoemde doeleinden.

Welke gegevens

Persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

 • Ten behoeve van de uitvoering van de gebruikersovereenkomsten, inhoudende het toegang bieden tot het Porton platform en ten behoeve van de uitvoering van aanverwante diensten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • In het kader van het beheer van de relatie tussen Porton en de gebruiker;
 • Beantwoorden van vragen en eventuele klachten.
 • Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de gebruiker zelf.

Verkeersgegevens
Als er gebruik wordt gemaakt van de door Porton aangeboden diensten, verwerkt Porton ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. De verwerking van verkeersgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

 • Management van het Porton platform en de mogelijkheid van gebruikersverificatie (verkeersbeheer);
 • Beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de verkeersgegevens van de gebruiker zelf;
 • Opsporing van fraude;
 • Het tot stand brengen van verbindingen tussen servers, apps en software.
 • Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.

Bewaarbeleid persoonsgegevens
Porton bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. De opgegeven persoonsgegevens worden in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van de abonnementsperiode bewaard.

Wachtwoord
Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord, zoals opgegeven tijdens de registratie. Daarbij is de gebruiker te allen tijde verantwoordelijkheid om deze veilig te houden.

Openbaring van gegevens

Cliënt-side
Porton kan in geen enkel geval, indien data aan de gebruikerszijde versleuteld is (cliŽnt-side encryptie), de versleuteling opheffen. Zodra door de gebruiker toegang of inzage wordt verleend aan derden, is de gebruiker altijd verantwoordelijk voor het beheren van toegang tot- of het verlies van data.

Links
De site van Porton kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Porton geen invloed en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.

Inzage, correctie en verwijdering
Voor inzage van persoonsgegevens of het wijzigen en corrigeren van persoonsgegevens kan ingelogd worden op de website Porton.nl.

Meer informatie
Verklaringen, uitleg en bewoordingen die zijn gebruikt in de algemene voorwaarden(link) hebben dezelfde betekenis als in dit privacy beleid. Indien het privacy beleid in strijd is met de algemene voorwaarden kunnen alleen rechten verleend worden aan de algemene voorwaarden. Voor alle overige vragen over het privacy beleid kan contact worden opgenomen met de klantenservice.

Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage
 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:
   Data: alle informatie, waaronder programma's, bestanden, databases, documenten, software en gegevens die Porton als gevolg van de Dienst op haar servers opslaat;
   Dienst: de private cloud dienst die Porton aan de Klant levert, zoals nader gespecificeerd in artikel 3;
   IE Rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow en hiermee verwante rechten;
   Software: de programmatuur van derden voor PC's of mobiele devices, die op initiatief van de Klant via de Web Client wordt gedownload en ten aanzien waarvan de Klant een separate licentieovereenkomst sluit met de rechthebbende en de eventuele licentiekosten voldoet. De Web Client valt niet onder de Software;
   Overeenkomst:   de overeenkomst tussen Porton en de Klant voor de levering van de Dienst, die gewoonlijk via de Website tot stand komt;
   Web client: de interface waarmee de Klant toegang krijgt tot de Dienst;
   Platform: de hardware waarmee Porton de Dienst levert, bestaande uit de servers van Porton in Nederlandse datacenters, inclusief de Web Client;
   Porton: de besloten vennootschap Maxx-XS B.V., tevens handelend onder de naam Porton, statutair gevestigd te Rijswijk en kantoorhoudende te (3971 NG) Driebergen-Rijsenburg aan de Breullaan 1D, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27251829;
   Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten met Porton voor de levering van de Dienst;
   Website: de website van Porton, bereikbaar via www.porton.nl en alle onderliggende pagina's.
  2. Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.
 2. De Overeenkomst
  1. Porton wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant van de hand.
  2. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
  3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Porton zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
  4. De gegevens van Porton zijn leidend, behoudens tegenbewijs van de Klant.
 3. De Dienst
  1. Porton levert voor de duur van de Overeenkomst de Dienst aan de Klant. De Dienst bestaat uit een private cloudstorage dienst, waarmee de Klant Data kan opslaan op het Platform van Porton en deze Data kan beheren en weer downloaden. De Klant kan voorts bepaalde Software downloaden voor aanvullende functionaliteit.
  2. De functionaliteit van de Dienst is afhankelijk van het door de Klant gekozen abonnement. De verschillende abonnementen en bijbehorende functionaliteiten zijn steeds vermeld op de Website.
  3. De Dienst houdt uitdrukkelijk niet in:
   1. a. Het leveren of onderhouden van de Software;
   2. b. Het inregelen en terugplaatsen van een backup, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de Klant.
  4. Porton is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Dienst.
  5. Porton kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. Porton doet de Klant daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Ingeval de Dienst als gevolg van de wijziging(en) substantieel verandert ten opzichte van de Dienst zoals overeengekomen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen dertig dagen nadat aan hem is medegedeeld per welke datum de wijziging zal ingaan. Porton is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de wijzigingen of de beëindiging.
 4. Gebruik van de Dienst
  1. De Klant heeft toegang tot een selectie Software via de Web Client. Indien de Klant Software downloadt, sluit hij daarvoor een separate overeenkomst met de aanbieder van de Software. Porton is niet verantwoordelijk voor de Software, de beschikbaarheid of de goede werking ervan.
  2. De Klant zal de Dienst te allen tijde naar behoren gebruiken. De Klant garandeert dat hij de Dienst niet zal gebruiken:
   1. a. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Porton of van derden en/of op een jegens derden onrechtmatige wijze, met inbegrip van, zonder enige beperking, IE Rechten of rechten in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
   2. b. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
   3. c. in strijd met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.
   De Klant vrijwaart Porton tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden op grond van schending van deze garantie.
  3. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens voor de Web Client. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant Porton daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigen. De Klant aanvaardt en erkent derhalve dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via de inloggegevens van de Klant.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, de controle en het gebruik van de Dienst, alsmede voor de wijze waarop de Data, worden gebruikt.
 5. Beschikbaarheid
  1. Porton zal zich bij de uitvoering van de Dienst naar beste vermogen inspannen. Zij kan echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat en de ongestoorde beschikbaarheid van de Dienst. Porton zal bij de uitvoering van de Dienst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht mag en kan worden.
  2. Porton kan de Dienst of een of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Porton doet de Klant zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van de Dienst, maar ten minste 24 uur vooraf. In noodgevallen als gevolg waarvan de Dienst met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van de Dienst moet worden beperkt, bericht Porton de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.
  3. Porton is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van het de hardware en/of infrastructuur van de Klant of van derden. Porton is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Porton verstrekte technische en functievereisten die vereist zijn om de Dienst te kunnen gebruiken.
 6. Prijzen en betaling
  1. De Klant is aan Porton vergoedingen verschuldigd volgens de daarvoor overeengekomen tarieven.
  2. De door Porton gehanteerde vergoedingen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW). De tarieven worden vermeld in Euro's.
  3. Porton is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van de Dienst 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.
  4. Indien de Klant niet akkoord gaat met een door Porton aangekondigde wijziging van tarieven heeft de Klant het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aankondiging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
  5. Alle betalingen door Klant aan Porton worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Porton aan de Klant, ongeacht enige andere aanduiding door de Klant. Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
  6. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Porton de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,-.
  7. Indien de Klant de verschuldigde bedragen na twee (2) aanmaningen of herinneringen van Porton nog niet heeft betaald is Porton gerechtigd om haar prestaties onder de Overeenkomst op te schorten en de Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
  8. Indien de Klant de verschuldigde bedragen na twee (2) aanmaningen of herinneringen van Porton nog niet heeft betaald, zal Porton overgaan tot het verwijderen van alle door de Klant opgeslagen Data uit haar systemen.
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle IE Rechten en eigendomsrechten terzake van ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden gebruikt ter uitvoering van de Dienst, waaronder het Platform, de Website en de Web Client, berusten uitsluitend bij Porton of haar licentiegevers. De levering van de Dienst strekt niet tot enige overdracht van de IE Rechten.
  2. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de Dienst, waaronder de Web Client. De licentie voor het gebruik van de Web Client geldt slechts voor redelijk gebruik dat nodig is om de Dienst te kunnen gebruiken. De licentie op de Web Client is bovendien 'as is', zonder enige garantie dat de Web Client geschikt is voor een bepaald gebruik of vrij is van fouten.
  3. Het is de Klant niet toegestaan:
   1. a. handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE Rechten van Porton en/of haar licentiegever(s), waaronder begrepen maar niet beperkt tot het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Porton en/of haar licentiegevers IE Rechten kunnen doen gelden;
   2. b. enige aanduiding omtrent IE Rechten van Porton of haar leveranciers te (laten) verwijderen of te (laten) wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.
   3. c. technische maatregelen ter bescherming van de Dienst of de Software te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen
  4. Klant zal Porton vrijwaren voor alle schade die ontstaat indien Porton door een derde wordt aangesproken wegens inbreuk op een IE Recht van deze derde als gevolg van het gebruik van de Dienst en de Software door de Klant.
 8. Privacy
  1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zal Porton persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor de Klant verwerken.
  2. Voor zover het gaat om persoonsgegevens die Porton verwerkt in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst, zoals de inloggegevens van de Klant de betaalinformatie van de Klant en verkeersgegevens, is Porton de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. In het privacy beleid van Porton is omschreven hoe Porton met die persoonsgegevens omgaat.
  3. Voor zover het gaat om persoonsgegevens in de Data, verwerkt Porton deze enkel in opdracht van de Klant. Porton is derhalve ten aanzien van deze persoonsgegevens aan te merken is als de bewerker in de zin van de Wbp en de Klant als de verantwoordelijke.
  4. Porton zal alleen persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met de Klant en in opdracht van de Klant. Porton zal zichzelf geen toegang verschaffen tot de Data, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is en dit teven technisch mogelijk is.
  5. Indien de Data aan de Klantzijde is versleuteld (cliënt-side encryptie) kan Porton die versleuteling in geen enkel geval opheffen. Zodra door de Klant toegang of inzage wordt verleend aan derden, is de Klant te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van toegang tot en verlies van Data.
  6. De Klant garandeert dat hij/zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wbp, voldoet ten aanzien van de persoonsgegevens
  7. Porton spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen de Klant en Porton te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Porton legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  8. De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een bewerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 14 van de Wbp.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Porton aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts indien en voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  2. De totale aansprakelijkheid van Porton wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door de Overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis gefactureerde bedragen (exclusief BTW). In geen geval zal de vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 75,-.
  3. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Porton te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Porton wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  4. Aansprakelijkheid van Porton voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, beschadigde of verloren gegane Data en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  5. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust er op Porton geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeachte de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou kunnen worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Porton.
  6. De aansprakelijkheid van Porton wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Porton onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld, en Porton ook na die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
  7. Iedere vordering tot schadevergoeding door de Klant tegen Porton die niet door de Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.
 10. Overmacht
  1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Porton indien er sprake is van overmacht, waaronder begrepen, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt, storingen in de telecommunicatie- (waaronder internet-) en energievoorzieningen, ziekte, werkstaking en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Porton. Brandschade, waterschade en natuurrampen zijn eveneens situaties die onder overmacht vallen, tenzij er omstandigheden zijn die maken dat deze situaties aan Porton kunnen worden toegerekend.
  2. Indien de periode van overmacht langer dan 90 (negentig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Porton gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de Klant lijdt tengevolge van die ontbinding. Porton is gerechtigd tot betaling door de Klant voor de Dienst die tot het tijdstip van ontbinding aan de Klant is geleverd.
 11. Duur en beëindiging
  1. De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan, zoals door de Klant aangegeven op de Website bij het aangaan van de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. De Klant is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien Porton toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van de reeds door Porton geleverde Dienst, tenzij Klant aantoont dat Porton terzake daarvan in verzuim is.
  3. Beide Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien aan een Partij voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van een Partij is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van een Partij of indien de onderneming van een Partij wordt geliquideerd of beëindigd.
  4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Porton reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de Klant bewijst dat Porton ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Porton vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Porton ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  5. Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, heeft Porton het recht de toegangsfaciliteiten van Klant te blokkeren waardoor het gebruik van de Dienst niet meer mogelijk is, onverminderd de verplichting van Klant het gebruik van de Dienst te staken.
  6. Tot aan de beëindiging van de Overeenkomst kan de Klant zelf de Data exporteren, zodat deze zonder na het einde van de Overeenkomst kunnen worden gebruikt. Na de beëindiging van de Overeenkomst is Porton niet verplicht Data aan de klant te verstrekken en/of te converteren.
  7. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht of dit geschiedt als gevolg van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, ontbinding of opzegging, verwijdert Porton binnen drie werkdagen na de einddatum van de Overeenkomst alle Data van de Klant uit haar systemen.
  8. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.
 12. Overig
  1. Porton mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Porton. Aan de toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
  2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel de Diensten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam.