Inloggen
Nog geen account? Klik dan hier om je aan te melden

Porton Affiliate programma

Geld verdienen: Verdien snel en eenvoudig geld door Porton.nl te promoten.

Affiliates

Hoe werkt het?

Als webmaster plaats je op je website een banner of tekstlink die linkt naar Porton.nl. Met een uniek ID wordt precies gemeten waar de bezoekers vandaan komen.


Vergoeding

De maandelijkse vergoeding bestaat uit 15% (vanaf 2e contractmaand) over alle lopende abonnementen die zijn afgesloten. Heb je een klant eenmaal aangebracht, dan blijf je delen in de omzet. Ongeacht hoe hij later binnenkomt op de website.

Daarnaast ontvang je eenmalig een bedrag van € 7,50 voor ieder afgesloten abonnement.

Uitbetaling vindt plaats in de eerste week van de maand zodra het totaalbedrag groter is dan 50 euro.


Meerdere websites

Heb je meerdere websites, dan kan je een tweeletterige referal code meesturen om de herkomst van de bezoeker vast te leggen.
Voeg hiervoor '&refcode=[je eigen gekozen refcode]' toe aan de url.

Bijvoorbeeld: http://www.porton.nl/?ai=[WEBMASTERID]&refcode=AB


Nieuw: Reselling met omgekeerde facturatie

Speciaal voor resellers is nu mogelijk om meerdere Porton accounts aan te maken waarbij de kosten van abonnementen op ��n affiliatefactuur komen te staan. Maandelijks wordt een factuur opgemaakt voor alle lopende abonnementen met aftrek van de maandelijkse 15% vergoedingen. Neem contact met ons op om je affiliate account in te stellen als reseller.


Voordelen webmasterprogramma Porton

 • Op meerdere websites tegelijk gebruiken
 • Toegang tot realtime statistieken
 • Ruim aanbod promotiemiddelen
 • Eenvoudige implementatie
 • Maandelijkse uitbetaling

Nu aanmelden

Wat zijn de regels?

 • Nepverkeer sturen heeft geen zin. Wij betalen alleen uit per volbrachte transactie.
 • Nederlandse of Belgische bezoekers.
 • Het maakt niet uit hoeveel bezoekers je per dag stuurt. Kleine en grote webmasters: iedereen is welkom!
 • Geen misleidende advertenties.
 • Er wordt uitbetaald zodra betalingen definitief zijn (zie algemene voorwaarden webmasters).
 • Een bezoeker blijft 7 dagen bewaard bij jouw affiliate ID. Binnen deze periode wordt deze bezoeker als die zich aanmeldt toegevoegd aan jouw ID.
 • Onze algemene voorwaarden dienen geaccepteerd te worden.

Nog vragen?

Bekijk dan hier veelgestelde vragen over het affiliate programma van Porton.


Als een bezoeker via mijn website op Porton.nl komt maar pas een paar dagen later besluit lid te worden, wordt de aanmelding dan nog wel op mijn account bijgeschreven? Ja. Wanneer een bezoeker op een van onze websites komt, wordt er een cookie geplaatst met een levensduur van 365 dagen. Hierin wordt je affiliate ID en eventuele referalcode bewaard. Ook latere registraties worden zo op je account bijgeschreven. Als ik op een link klik in de website verdwijnt de toevoeging Ja. In de eerste aanroep stuur je jouw affiliate ID mee, deze wordt nu opgeslagen in een sessie. Alle handelingen die daarna plaatsvinden worden geregistreerd op je account. Ik wil Porton.nl op meerdere websites promoten, moet ik hiervoor steeds een aparte webmaster account aanmaken? Nee. Heb je meerdere websites, dan kun je een tweeletterige referal code meesturen om de herkomst van de bezoeker vast te leggen. Voeg hiervoor '&refcode=[jouw refcode]' toe aan de affiliate URL. In de statistieken kun je deze ook gescheiden oproepen. Spreek met een van onze medewerkers

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Aanmelding: de aanmelding bij Maxx-XS van en door de Webmaster om zodoende de Diensten van Maxx-XS te wederverkopen en/of te promoten aan consumenten;
Diensten: de door Maxx-XS aan te bieden diensten, bestaande uit (a) contentprogramma’s, (b) contentopslag, (c) contentstreaming (d) gamehosting (e) Portal en (f) de Helpdesk als alle eventueel daaraan (later) toegevoegde diensten en/of producten. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden over de "Diensten" wordt gesproken, worden zowel alle hiervoor genoemde onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
Klant: de persoon met wie anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst tot stand is gekomen voor het gebruik van de Maxx-XS Diensten.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Maxx-XS en de Webmaster inzake het webmasterprogramma;
onder promomateriaal wordt verstaan: banners/buttons/textlinks en andere, door Maxx-XS goedgekeurde, middelen om naar een website te linken.
Portal: het deel van de Website van Maxx-XS dat enkel ter beschikking staat voor de Klant als onderdeel van de Diensten;
Webmaster: Deelnemers aan het webmasterprograma;

Artikel 2 – Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Maxx-XS en de Webmaster, uit welke hoofde dan ook.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Webmaster worden door Maxx-XS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Maxx-XS heeft het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden vooraf schriftelijk en/of per e-mail en/of op de Website aan de Webmaster bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een zodanige datum als vermeld in die bekendmaking. Indien de Webmaster de Diensten na de datum van inwerkingtreding als hiervoor bedoeld, blijft gebruiken, accepteert de Webmaster de gewijzigde Algemene Voorwaarden, tenzij de Webmaster binnen 21 (eenentwintig) dagen na deze bekendmaking schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar heeft gemaakt dat zij de Overeenkomst beëindigt met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 3 - Aanmelden en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Aanmelding komt tot stand door het "on-line" invullen door de Webmaster van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op de Website, het verzenden van dat aanmeldingsformulier naar Maxx-XS via de Website en de ontvangst door Maxx-XS van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier.
3.2 De Webmaster is verplicht Maxx-XS bij de Aanmelding te voorzien de gevraagde gegevens. De Webmaster dient deze gegevens in te vullen op het in het vorige lid bedoelde aanmeldingsformulier. Wijzigingen in deze gegevens dient de Webmaster binnen 30 (dertig) dagen nadat deze wijzigingen zich hebben voorgedaan aan Maxx-XS mede te delen. Indien de in dit lid bedoelde gegevens van de Webmaster niet correct (blijken te) zijn, is Maxx-XS gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen. De Webmaster staat in voor de juistheid van de gegevens en alle gevolgen die ontstaan door het feit dat opgegeven gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid zijn volledig voor rekening en risico van de Webmaster.
3.3 Door het invullen en het verzenden van het aanmeldingsformulier, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, accepteert Webmaster de Algemene Voorwaarden en zullen de Algemene Voorwaarden gelden voor de (levering van de) Diensten.
3.4 Maxx-XS is te allen tijde gerechtigd de Aanmelding om haar moverende redenen niet te accepteren. Maxx-XS is nimmer gehouden de Webmaster omtrent de redenen van niet-acceptatie nader in te lichten. Maxx-XS kan onder meer de Aanmelding weigeren indien:
i. geen geldig en recent uittreksel van de Kamer van Koophandel kan worden overlegd indien de Webmaster een rechtspersoon is;
ii. de Webmaster niet woonachtig is in Nederland of België is;
iii. de Webmaster niet de beschikking heeft over een geldig bank-of gironummer;
iv. de website van de Webmaster niet gericht is op Nederlands of Belgisch publiek en/of waarvan het dagelijks bezoek minder is dan 65% hierop gericht is;
v. Maxx-XS verwacht dat de Webmaster zich niet zal houden aan de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of de andere van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen.

Artikel 4 - Gebruik

4.1 Maxx-XS verstrekt een code die gebruikt moet worden door de Webmaster bij het linken naar de Maxx-XS website. Het is niet toegestaan deze code aan te passen, op welke wijze dan ook.
4.2 De webpagina’s op de website van de webmaster waar Promotiematerialen geplaatst worden moeten voorzien zijn van redactionele inhoud.
4.3 Het is niet toegestaan om bezoekers te verplichten, of ongewenst op Promotiemateriaal te laten klikken.
4.4 Het is ook niet toegestaan teksten te plaatsen met het verzoek om op Promotiemateriaal te klikken.
4.5 Bonus- of credit systemen waarbij bezoekers een beloning of vergoeding krijgen door op Promotiemateriaal te klikken zijn, in wat voor vorm dan ook, ten strengste verboden.
4.6 Maxx-XS verstrekt de Webmaster een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee deze zijn/haar statistieken online kan bekijken.
4.7 Daar op deze pagina ook de persoonlijke gegevens gewijzigd kunnen worden, verklaart de Webmaster voorzichtig met de verstrekte gegevens om te gaan en deze nimmer aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 5 - Storingen/Onderhoud

5.1 Maxx-XS is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Webmaster wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of wijzigingen aan te brengen in of onderhoud te plegen aan het Maxx-XS Platform.
5.2 In geval van een technische storing zal Maxx-XS er alles aan doen dit zo spoedig mogelijk te herstellen.
5.3 Maxx-XS, noch de door haar ingehuurde partijen, zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of inkomstenderving welke de Webmaster en/of derden mochten lijden als gevolg van een storing.

Artikel 6 - Specifieke Gebruiksvoorwaarden

6.1 Indien de Webmaster een van bovenstaande voorwaarden overtreedt, zal Maxx-XS het account van de Webmaster zonder nadere kennisgeving verwijderen, waarbij de Webmaster geen aanspraak kan maken op eventuele tegoeden.
6.2 Het is strikt verboden automatisch kliks te genereren. Indien sprake is van manipulatie van kliks, zal Maxx-XS hiervan aangifte kunnen doen bij Politie.

Artikel 7 - Verrekening

7.1 Maxx-XS keert per aangebrachte definitieve Klant een vooraf bepaald bedrag uit. Een klant is definitief indien 35 dagen na de eerste betaling van de Klant er geen facturen openstaan waarvan de betaaltermijn is verstreken. De eerste betaling van een Klant vindt plaats tussen de 1 en 31 dagen na aanmelding.
7.2 De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het type abonnement door de Klant is gekozen.
7.3 De eerste week van iedere maand wordt er uitbetaald.
7.4 Uitgekeerde bedragen zijn bruto bedragen; aangifte en afdracht van eventuele belastingpenningen is zorg en plicht van de Webmaster.
7.6 Maxx-XS behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijzigingen van tarieven worden schriftelijk en/of per e-mail aan de Webmaster bekend gemaakt. Zij treden in werking minimaal 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking. Indien de Webmaster de na deze periode Maxx-XS blijft promoten, accepteert de Webmaster de gewijzigde tarieven.

Artikel 8 - Duur en Beëindiging

8.1 De Overeenkomst tussen de Webmaster en Maxx-XS vangt aan op de eerste dag na acceptatie van de Aanmelding.
8.2 Artikel 9 (geschillen en toepasselijk recht) alsmede alle overige artikelen die geacht worden te blijven voortduren na het einde van de Overeenkomst, zullen na het beëindigen van de Overeenkomst van toepassing blijven voor zover het schade betreft die is terug te voeren op de contractperiode.
8.3 Maxx-XS is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. De op dat moment door de webmaster verdiende tegoeden zullen in dat geval worden uitbetaald.

Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Maxx-XS en de door haar ingehuurde partijen wijzen aansprakelijkheid voor enigerlei schade van welke aard ook, veroorzaakt door het gebruiken van de webmasterprogramma door de Webmaster en/of derden bij voorbaat van de hand.
9.2 Alle geschillen welke tussen de Webmaster en Maxx-XS mochten ontstaan zullen, voor zover rechtens mogelijk, worden berecht door de bevoegde rechter en hogere rechters te Nederland.
9.3 Op elke overeenkomst tussen Maxx-XS en de Webmaster is Nederlands recht van toepassing.
Informatie Wegwijzer Nieuws & Updates Over Ons
Vragen Support Privacybeleid Algemene Voorwaarden Verwerkersovereenkomst Geschillencommissie (ODR)

© Porton 2024